cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Partnerzy Projektu

KLIKNIJ PONIZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – Samorząd Miasta i Gminy Łapy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach – Samorząd Powiatu Białostockiego

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wojewoda Podlaski

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Zarząd Województwa

Inni Partnerzy i Współpracownicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – Samorząd Miasta i Gminy Łapy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Leśnikowska 54.

MOPS jest jedynym Partnerem Projektu, z którym Fundacja Vita Familiae prowadzi Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach w oficjalnym partnerstwie (o tym poniżej). Bez względu jednak na partnerstwo MOPS ma obowiązki, dotyczące Centrum Integracji Społecznej, nałożone ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą (art. 12) MOPS  m.in. opiniuje wniosek kandydata do Centrum, następnie uzgadnia z Centrum przyjęcie kandydata (po podpisaniu z nim indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego), a potem z kolei kwalifikuje Uczestników do CIS na wniosek kierownika Centrum.

We współpracy z MOPS szczegółowo rozpoznaje się potrzeby Uczestników, co pozwala na określenie działań odpowiednich do ich potrzeb. Projekt jest także odpowiedzią na misję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, który z założenia przeciwdziała skutkom biedy, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach został wybrany jako Partner m.in. ze względu na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających osoby potrzebujące pomocy, mając wymierne pozytywne efekty tej działalności. Doświadczenie MOPS to m.in.:

Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łapy (2008-2012). Projekt systemowy współfinansowany przez UE ze środków EFS. Wartość od 2008 r.: 1 593 194,50 zł.

  • Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2010-2011) projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS (w partnerstwie z OWOP Białystok). Wartość: 1 053 062,49 zł.

  • Ośrodek Wsparcia dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Łapach (2009) projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS. Wartość: 185 160,00 zł.

  • Akademia Liderów Społecznych projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS. Wartość: 49 200,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach jest jednostką samorządową Miasta i Gminy Łapy.       

MOPS realizuje wiele innych projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Z danych MOPS wynika, iż w 2011 r. z pomocy społecznej korzystało 1398 rodzin (tj. 3 255 osób w rodzinach), co stanowi ponad 14% mieszkańców Łap. W dalszym ciągu dominującymi powodami przyznania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie. W stosunku do 2008 r. liczba os. korzystających z pomocy MOPS wzrosła o 302 osób.

Umowa partnerstwa z MOPS

W celu realizacji Projektu między Fundacją Vita Familiae (Liderem Partnerstwa) a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach (Partnerem) 8 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa partnerska.

„Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu  «Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach» w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje, że za reintegrację zawodową odpowiada Fundacja (Lider), natomiast reintegrację społeczną  MOPS (Partner).

Zgodnie z umową (aneksowaną)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (Gmina Łapy) jest odpowiedzialny m.in. za zajęcia z zakresu reintegracji społecznej oraz zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej grupy rękodzielniczo-porządkowej (zatrudnienie instruktora itp.).

MOPS bezpośrednio podlegają: koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, koordynator projektu ds. reintegracji społecznej, księgowa PARTNERA, specjalista ds. finansowo-księgowych oraz kadra realizująca reintegrację zawodową i społeczną tj.: instruktorzy grup: rękodzielniczo-porządkowej, psycholodzy prowadzący indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, pracownik socjalny, coach, trenerzy szkoleń z zakresu działalności w sektorze ES, obsługi komputera, ratownik medyczny, doradcy prowadzący poradnictwo specjalistyczne.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach – Samorząd Powiatu Białostockiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Bohaterów Westerplatte 8.

Ważnym partnerem w działalności Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach jest Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, w tym zwłaszcza Filia PUP w Łapach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Uczestnik w okresie pracy w Centrum otrzymuje wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego (50% w okresie próbnym i 100% w następnych miesiącach) i świadczenia te wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne są refundowane Centrum przez Starostę ze środków Funduszu Pracy.

Urząd Pracy w Białymstoku (wraz z Filią w Łapach) jest jednostką samorządową Powiatu Białostockiego. 

Według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Filia w Łapach wynika, iż na terenie gm. Łapy na koniec grudnia 2011 r. jako osoby bezrobotne zarejestrowane były 1631 osoby bezrobotne (w tym 709 kobiet), w tym 1056 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 483 K.). Prawie 65% osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Im dłuższy czas bezrobocia, tym mniejsza jest mobilność i aktywność bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Jednocześnie zmniejsza się atrakcyjność takich osób jako pracowników w opinii potencjalnych pracodawców. Największe problemy ze zmianą sytuacji zawodowej mają długotrwale bezrobotni.

Działania w CIS są adresowane m.in. do bezrobotnych o utrudnionym dostępie do rynku pracy. W woj. podlaskim działają 3 CIS-y, jednak liczba ta nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. Zwłaszcza w Łapach, gdzie w latach 2008-2009 gminę dotknęła ogromna tragedia. W ciągu niespełna roku zlikwidowano dwa największe zakłady pracy: Cukrownię Łapy i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, bez pracy pozostało ponad 1 tysiąc osób.

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wojewoda Podlaski

Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Instytucją nadzorującą działalność CIS-ów (zwłaszcza pod katem realizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym), a zarazem niezwykle ważnym partnerem wsparcia jest Podlaski Urząd Wojewódzki.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej (na podstawie wniosku), nadaje na 5 lat status Centrum (okres ten może zostać przedłużony). I  właśnie Wojewodzie (jak również jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje) Centrum jest zobowiązane przedstawiać corocznie sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadał status Centrum (nadanie statusu jest równoznaczne z wpisem do rejestru).

Wojewoda przedstawia corocznie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie zbiorcze na temat Centrów Integracji Społecznej, którym nadał status Centrum

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Zarząd Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Urząd Marszałkowski jest Instytucją Pośredniczącą. W ramach Programu Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski (Marszałek Województwa oraz Zarząd Województwa) wspiera wybrane inicjatywy, jak np. tworzenie i prowadzenie Centrów Integracji Społecznej, szczególnie, gdy rozwiązania zmierzają do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wielostronne wsparcie i tak znacząca dotacja finansowa Urzędu Marszałkowskiego są niezbędne do prowadzenia tak tej tak trudnej i kosztownej działalności, aby Centra Integracji Społecznej mogły zrealizować zadania, jakie nakłada na nie ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Tak właśnie dzieje się w wypadku naszego Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach..

Inni Partnerzy i Współpracownicy

Partnerem wszystkich CIS-ów w pewnym stopniu jest także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydawania decyzji o nadaniu, przedłużeniu lub utracie statusu Centrum organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego czyli Minister Pracy i Polityki Społecznej. Minister określa w drodze rozporządzenia wzór sprawozdania, jaki składa mu Wojewoda o CIS-ach, którym nadał status Centrum.

O znaczeniu, jakie CIS-y odgrywają w systemie społecznym państwa, świadczy  fakt, że Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich informacje o funkcjonowaniu Centrów Integracji Społecznej.

Działalność Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach jest możliwa dzięki wielu instytucjom i ludziom dobrej woli. Nie sposób wszystkich ich wymienić. Za każdą pomoc i każde wsparcie serdecznie dziękujemy. Dzięki życzliwości i pomocy nasz ambitny Projekt, którego celem jest usuwanie barier, uniemożliwiających pełne uczestniczenie w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym, ma szansę realizować się i rozwijać.

Pomogli CIS „Przystań” (oprócz wymienionych powyżej instytucji):

  •  „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców  w Łapach

Aktualizacja: 2013-02-16
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!